Kvalitetsledning, certifiering, kvalitetsmål - Trelleborg

Kvalitetskontroll

Trelleborg Sealing Solutions kvalitetsledning är en interdisciplinär nyckelfunktion. Det är resultatet av samtliga aktiviteter i varje enskild processfas som utgör grunden för kvaliteten på våra produkter och tjänster.
Vår Filosofi
Kvalitetssäkring genom långvariga samarbeten med kunder, anställda och leverantörer är en princip hos Trelleborg Sealing Solutions. Pragmatiska förhållningssätt, vilka förstås och tillämpas på alla nivåer, är av högsta prioritet i kvalitetsledningssystemet och viktigare än fyndiga slagord och snyggt formulerade standarder.

Målförklaring
Varje kund har full rätt att erhålla den standard som utlovats. Detta inkluderar bland annat produktegenskaper, deadlines, kostnad/pris samt kvalitet. Vi ser inte bara våra externa kunder som kunder, utan även andra samarbetspartners som vi ger eller har givit ett servicelöfte gällande exempelvis leverans eller prestanda.
HelheTrelleborgSealingSolutionsyn på Kvalitet:
Vi har en helhetssyn när det gäller kvalitet. Förutom produktkvaliteten omfattar vårt kvalitetskoncept och de krav vi ställer på oss själva samtliga processer och tjänster som kopplar ihop oss med varandra och med våra kunder och leverantörer.

Identifiering:
Varje anställd är överlåten till våra kvalitetsprinciper som finns tillgängliga via vårt intranät. Var och en av oss ser sig själv som en representant för den totala kvaliteten. Detta innebär att vi alla bidrar till det kvalitetsmål som vi har satt upp för oss själva och som våra kunder helt självklart förväntar sig. Vi gör detta genom att sätta ett gott exempel och genom kvalitativt oklanderliga arbetsinsatser.

Certifiering

Kvalitetssystemet på Trelleborg Sealing Solutions Sweden AB uppfyller kraven i internationella standarder. Uppfyllelse av kraven i ISO 9001:2015 granskas och certifieras regelbundet av Lloyd´s Register. Vårt logistikcentrum inom Trelleborg Sealing Solutions uppfyller även kraven enligt ISO 14001:2015 / ISO 50001:2011

Kvalitetsövervakning

Kvalitetsledningen hos Trelleborg Sealing Solutions strävar mot tillförlitlig konstruktion och säkra processer för att uppfylla kundens specifikationer. Rutinmässiga process-utvärderingar i tillverkningsanläggningarna genomförs på samma sätt som om kunden själv skulle gjort dem. Det garanterar att vi håller en hög standard där vi till och med når bortom de resultat en normal intern processutvärdering skulle ha gett.

Våra egna tester är oumbärliga när det gäller att kontrollera kvaliteten på levererade produkter. I denna process fokuserar vi på två områden:

Kvantitativa egenskaper (mått)

Att mäta detaljer i elastomerer eller plastmaterial kräver en hög grad av teknisk erfarenhet efter som proverna ofta inte är formstabila. Trelleborg Sealing Solutions föredrar kontaktlös mätning där man använder utrustning för 3D-mätning med visuella sensorer.

Kvalitativa egenskaper (form- och ytavvikelser)

Nollfelsproduktion är inte möjlig på grund av elastomermaterialens specifika egenskaper. Alla producerade detaljer måste passera genom en optiskt kontroll. Framför allt används visuell automatisk testutrustning där vi föredrar maskiner från Basler tack vare deras stora flexibilitet och säkerhet.

Kvalitetsmedvetenhet och relationen till våra producenter

Trelleborg Sealing Solutions är övertygade om att vår framgång till stor del beror på kvaliteten på våra produkter och tjänster, men även på våra anställdas proffessionalitet och motivation samt deras överlåtelse till våra företagsmål.

Miljömedvetenhet

Trelleborg Sealing Solutions arbetar målmedvetet för att hitta material och tekniker med förbättrade miljöegenskaper och för att integrera dessa i vår produktion närhelst det är möjligt. Användning av återvinningsbara material uppmuntras alltid, liksom utvecklandet av rutiner som reducerar material- och energikonsumtion.
Trelleborg Sealing Solutions kommer att utse en representant för miljöfrågor.

Relationen till våra producenter

Trelleborg Sealing Solutions är övertygade om att relationen till våra leverantörer, som grundar sig på samarbete, är förutsättningen för att kunna garantera den överenskomna kvaliteTrelleborgSealingSolutionstandarden, vara flexibel inför olika kundbehov och uppnå gemensamma företagsmål vad gäller ständig förbättring av produkter och tjänster.

Kvalitetsmål

Företagets kvalitetsprinciper, principförklaringsdokument och kvalitetsmål har formulerats av ledningen. Kvalitetsprinciper och kvalitetsmål fungerar som riktlinjer för alla anställda i deras dagliga arbete där en ständig förbättringsprocess utgör en viktig del. Varje anställd förväntas arbeta för vårt företags och våra kunders bästa enligt riktlinjerna i kvalitetsledningsdokumenten.
En del av de kvantifierbara aspekter som utgör grunden för kvalitetsledningsutvärdering (QM Assessment) hämtas från kvalitetsprinciperna (i de olika avdelningarnas/divisionernas kvalitetsledningsplaner). Information samlas regelbundet in och skickas till ledningsgruppen för utvärdering. Det är bland annat analyserna av denna information som utgör grunden för våra kontinuerliga förbättringsprocesser.

Zero Fault-strategin beskrivs i principförklaringsdokumentet.

Trelleborg Sealing Solutions utvärderar kvaliteten hos olika processer utifrån om satta mål uppnås. Övergripande mål sätts upp varje år, och delmål och huruvida dessa uppnås kontrolleras regelbundet. Följande parametrar mäts för detta ändamål:

  • Försäljningsmål: Försäljningsvolym och bruttovinst.
  • Logistikmål: Leveranspunktlighet från producent och till kund.
  • Produktkvalitet: Resultat av de tester som utförs vid varuankomst. Felanmälningsindex.
  • Nöjda kunder: Service, uppfyllda deadlines, kvalitet.

Den största faran för oss är inte att sätta målen för högt och sedan inte kunna uppfylla dem, utan att sätta alltför låga mål och uppfylla dem.
Karl Pilsl (*1948) österrikisk ekonomisk journalist, affärsman och marknadsforskare, bosatt i USA.

Kvalitetsprinciper

Marknadsorienterad kvalitet

Trelleborg Sealing Solutions strävar efter att inta en ledande position på de globala marknaderna och kommer att satsa allt som krävs för att nå detta mål, samt verka för innovativa och permanenta förbättringar av företagets produkter och tjänster.

Målet är att överta kvalitetsledarskapet på marknaden.

Processorienterad kvalitet

Trelleborg Sealing Solutions har en organisation som i alla tänkbara situationer kan fastställa kundens behov till fullo, definiera optimala lösningar, erbjuda ett brett utbud av produkter som motsvarar den senaste nivån inom ingenjörskonst, samt utveckla, producera och marknadsföra dessa i enlighet med den överenskomna kvaliteTrelleborgSealingSolutionstandarden.

Målet är att utveckla en kundorienterad struktur.

Nöjda kunder

Trelleborg Sealing Solutions förstår att vi endast kan få varaktigt nöjda kunder om vi erbjuder produkter och tjänster som helt motsvarar kundens faktiska behov från en ekonomisk och teknisk synvinkel.

Kundernas belåtenhet mäts och utvärderas